giua

Hợp tác phát triển và các nỗ lực bảo tồn

      - Bảo tồn thiên nhiên và môi trường.

      - Phát triển cộng đồng.

      - Có định hướng rõ ràng về hướng dẫn sử dụng an toàn, bền vững.