Tạo và nhân phôi Soma Sâm Ngọc Linh trong môi trường lỏng

phoi-soma-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_

Tạo và nhân phôi Soma Sâm Ngọc Linh trong môi trường lỏng

Viện Sinh học nhiệt đới, Viên Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam – Trường Đại Học Đà Lạt

Nguồn: Tạp chí Khoa Học và Phát Triển 2014, tập 12, số 7: 1085-1095

 

Trả lời